Nieuwsbrief GOP Juli 2018

 

Zoals wellicht bekend is ‘grondwater op peil!’ de opvolger van ‘goed gefundeerd!’. Ons motto is natte palen en droge voeten en het liefst zo snel mogelijk. Ons werkgebied is Bloemenbuurt Oost en West en de Gravenbuurt. Deelnemers zijn Rob Dekker, Jelle Feenstra, Rolien van der Laan, Andreas van Rooijen, Michel Huurman, Filippus van Leeuwen, Remco Bruinsma, Jan Paul Mioulet, Gerard Jiskoot Cas Jönsthövel en ondergetekende. De nieuwe leden komen uit de Gravenbuurt. 
 
We willen een breed gedragen oplossing  voor grondwateraanvulling tot op het niveau waarop alle palen voldoende onder water komen te staan. Dat zal niet overal even eenvoudig zijn. In de Bloemenbuurt Oost en West liggen drainage-infiltratie en trasportleidingen (DIT-leidingen) die daar voor nodig zijn. In de Gravenbuurt liggen oude drains die bedoeld zijn voor waterafvoer bij te hoge grondewaterstanden de riolering is daar lang geleden vervangen. Er is een goede samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.
 
De bewonersavond van 4 april
Op 4 april hielden we een druk bezochte bewonersavond in de Oranjekerk. We informeerden u in samenwerking met gemeente en hoogheemraadschap onder andere over bodemdaling, hoe natte kruipruimten en houten vloeren aan te pakken, de plannen voor het aanleggen van een pomp en persleiding. Deze nuttige informatie vindt u terug op www.grondwateroppeil.nl.
 
Ook bewoners blijven meten
Met behulp van de meetgegevens van Jelle Feenstra en Rolien van der Laan stelde Sieb de Jong een notitie op over de daling grondwaterstand juni 2018. Begin juni lag de gemiddelde grondwaterstand nog op ongeveer -2,75 meter NAP.  Eind juni is de grondwaterstand in de Bloemenbuurten gezakt tot  NAP -2,95 tot NAP -3,05 m. Dit is ruim beneden het gewenste minimum niveau van NAP -2,80 m. Verwacht wordt dat in de huidige hydrologische situatie de grondwaterstand in een droog jaar zakt tot NAP -3,10 tot NAP -3,20 m. Daar hebben we die pomp en die persleiding voor nodig. De notitie is als bijlage bijgevoegd. Neerslag en verdamping zijn naast omstandigheden van de bodem ter plaatse zoals al dan niet lekkende riolen, bepalend voor het grondwater peil. Het verloop van de grondwaterstanden in de Bloemenbuurt vindt u in bijlage 7, 8 en 9. 

De Bloemenbuurt
Het was de bedoeling voor het droge seizoen de pomp en de persleiding aan te sluiten op de DIT- leidingen in de Bloemenbuurt. Dit is helaas niet gelukt. De persleiding ligt er zoals aangegeven op de kaart in bijlage. De pomp is er nog niet en ook de werkzaamheden van het hoogheemraadschap voor de juiste aanvoer van oppervlaktewater zijn nog niet klaar. De verwachting is dat in september de werkzaamheden zijn afgerond en de pomp geplaatst is. Dan kan in oktober gestart worden met de peilopzet. Jammer maar het is niet anders. Afspraken over wanneer de pomp aan en uit gezet wordt zijn in voorbereiding.
 
De Margrietstraat
Om veiligheidsredenen, veroorzaakt door de slechte funderingen aan de noordzijde van deze straat, kon de lekkende riool in de Margrietstraat niet vervangen worden. Er ligt nu een serieus nieuwbouwplan. Bouwactiviteiten en de rioolvervanging moeten op elkaar afgestemd worden. In augustus is daar een gesprek over met de betrokken partijen. Wordt vervolgd. 
 
De Gravenbuurt
Op 17 mei vond een workshop plaats over de Gravenbuurt waaraan de initiatiefgroep, gemeente en het hoogheemraadschap deelnamen. Dit is een begin. De wens van de bewoners is kort samengevat de houten palen onder water te krijgen en te houden. Dit is niet zo eenvoudig voor elkaar te krijgen zoals ik in de inleiding aangaf. De belangrijkste uitkomsten op een rij:

  • Bij de aanpak van het ingewikkelde kruispunt Kleiweg – Uitweg wordt een loze leiding onder het kruispunt gelegd die in de toekomst aanvoer van oppervlaktewater naar de Gravenbuurt mogelijk te maken. De gemeentelijke planning van de werkzaamheden is zomer/herfst 2019.
  • De gemeente gaat een proef nemen om te bekijken of de oude drains ook als infiltratieleidingen gebruikt kunnen worden. Daar is veel water voor nodig en er is geen oppervlaktewater voor handen. Van de gemeente kregen we te horen dat Evides (het waterleidingbedrijf) daar vooralsnog niet aan mee wil werken. Andreas van Rooijen heeft nu een mail aan de algemeen directeur van Evides gestuurd om duidelijk te maken hoe belangrijk deze proef voor bewoners is. Wordt vervolgd.
  • De gemeente gaat de hier en daar nog aanwezige oude lekkende rioleringen controleren.
  • Bewoners vragen op een plan van aanpak. Daar zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt.
  • Voor de niet onderzochte deel van Gravenbuurt is bloksgewijs funderingsonderzoek, zoals bij ‘goed gefundeerd!’, onderwerp van gesprek tussen bewoners en gemeente. 

 
Herstart Code Oranje
Een drietal blokken in de Graven- en Bloemenbuurt doet mee aan het landelijke experiment van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Na aanloopproblemen zal … opnieuw een start gemaakt worden. Het doel is om woonblokken waarvan onduidelijk is of en wanneer funderingsproblemen moeten worden aangepakt met sensoren digitaal te monitoren (onder andere verzakkingen, scheurvorming, grondwaterstand). Meer informatie treft u aan op de site www.kcaf.nl.
 
Ik wens iedereen een fijne vakantietijd toe. Volgende keer meer nieuws o.a. over Code Oranje, de voortgang over de versnelde aanvoer van oppervlaktewater en hoe hoog moet het grondwater nu precies komen te staan.
 
 
Met een vriendelijke groet
 
Ruud van Workum
 

Bijlagen:

• Notitie van Sieb de Jong ‘daling grondwaterstand juni 2018

• Kaart van de persleiding.