Verslag bewonersavond 7 november

Op 8 november 2018 werd de pomp en drukpersleiding in gebruik gesteld door wethouder Bert Wijbenga en hoogheemraad Dorenda Gerts.
Met pomp en drukpersleiding wordt geprobeerd een actief grondwaterbeheer te voeren in het Kleiwegkwartier, om de houten paalfunderingen structureel onder water te houden en voortschrijdende paalrot de stoppen.
 
Tijdens de bewonersavond werd een terugblik gegeven op de totstandkoming van dit pilotproject (Andreas van Rooijen, bewoner).
Michel Bunt legde de werking van pomp en drukpersleiding uit.
Bewoners Jelle Feenstra en Rolien van der Laan monitoren samen met de gemeente de grondwaterstanden. Wat is er gebeurd in deze droge zomer. Wat is het effect van kortstondige, heftige buien op de grondwaterstand en wat is het verschil met langdurige regen. Ook lieten zij het effect zien van de eerste resultaten van grondwateraanvulling.
 
De Gravenbuurt kent ook te lage grondwaterstanden, maar heeft nog oude drains en lekkende riolen. Michel Bunt licht toe dat in samenwerking met Evides gedurende 5 dagen water zal worden aangevoerd, om de drains te testen en te onderzoeken waar het (grond) water verdwijnt. En om te kijken of deze oude drains geschikt zijn voor wateraanvulling in de toekomst.
 
Bewoner Jan Paul Mioulet uit de Gravenbuurt is betrokken bij overleg over funderingsonderzoek in de Gravenbuurt. Anders dan in de Bloemenbuurten heeft dit nog niet structureel plaatsgevonden. Hij schetst twee scenario’s: bloksgewijs funderingsonderzoek of steekproefsgewijs. Op dit moment brengt het Funderingsloket de reeds bekende gegevens van de Gravenbuurt in kaart. Vervolgens vindt samen met bewoners een schouw plaats, waarbij gekeken wordt of er op het eerste oog problemen met funderingen zichtbaar zijn (scheurvorming, scheefstand ed.). Daarna wordt samen met bewoners besloten of er bloksgewijs funderingsonderzoek gedaan wordt, dan wel steekproefsgewijs.
 
Bewoner Remco Bruinsma is de architect van de nieuwbouw van de Margietstraat. Rioolvervanging in de Margrietstraat zal pas na de bouw plaatsvinden.
 
Ruud van Workum, voorzitter van GOP vraagt of bewoners last hebben van achterpaden en tuinen die in onbruik raken vanwege de bodemdaling in de loop der jaren. Hij biedt aan om met enkele blokken te kijken of er gezamenlijk een project kan worden opgestart om paden en/of tuinen op te hogen, bij voorkeur met lichtgewicht materiaal. Een nieuw pilotproject. 3 blokken melden zich na afloop bij Ruud. Er is met vertegenwoordigers van de Akkerwindestraat een gesprek geweest. Zij vragen een bewonersinitiatief aan voor de ophoging van hun achterpad. Voor de meerkosten voor ophogen met een licht materiaal en de extra voorzieningen die daarvoor nodig zijn. 
 
Verder geeft Ruud informatie door over voorzieningen die getroffen kunnen worden wanneer bewoners last hebben van natte kruipruimtes of kelders. Bouwfysicus Aane Vonk van de gemeente Rotterdam, deskundige op dit gebied, kan worden geraadpleegd voor advies over geschikte maatregelen.

Tot slot licht Ir. Dick de Jong van het KCAF de herstart van code Oranje toe. In samenwerking met de Technische universiteit Delft worden blokken door middel van aangebrachte sensoren in de gaten gehouden. Zakkingen, draaiingen en grondwaterstanden worden elektronisch gemonitord. Voor 1 contactpersoon per blok zijn de gegevens via en inlogcode op elk moment van de dag in te zien.
 
De volledige presentaties zijn te lezen via deze link.
 
Er werden vragen gesteld door bewoners:

  • Geeft de pomp geluidsoverlast voor omwonenden? Michel Bunt: nee, de pomp zit ondergronds en maakt maximaal 50 Db geluid.
  • De pomp is getest, wat waren de resultaten? Rolien van der Laan: de pomp heeft vanaf 22 oktober 2018 30 uur aangestaan. Er is 18m3/uur in de DIT-leidingen gepompt. Dit gaf een verhoging van het water in de DIT-leidingen met14 cm en de peilbuizen gaven een verhoging van de grondwaterstand te zien van 5-7 cm. 
  • Zijn de waterstanden online in te zien: Jelle Feenstra: de gemeentelijke peilbuizen zijn altijd al in te zien via de website van de gemeente. Dit zijn 10 metingen per jaar. De metingen van bewoners (3 x per week) en de nieuwe dataloggers (elk uur) zijn nog niet in te zien. Dit moet nog uitgewerkt worden.
  • Code Oranje: komt er een app waarmee je zelf de grondwaterstanden, zakkingen en draaiingen van je woning kunt inzien? Dick de Jong: die wens is er wel. Moet nog ontwikkeld worden. 
  • Is het aangevoerde oppervlaktewater schoon?

De kwaliteit van het oppervlaktewater is goed. De kwaliteit wordt bewaakt door het Hoogheemraadschap. 

  • Zit er een filter voor de pomp of zwemmen er straks vissen in de DIT-leidingen? Er zit een rooster in de Erasmussingel die vervuiling zoveel mogelijk tegenhoudt. In voorkomend geval kan de meldkamer van de gemeente zien dat de pomp in storing staat en gaat er iemand van de gemeente naar toe om het filter schoon te maken.